કરંટ અફેર્સ – ઓગસ્ટ 2022

31-07-2022 To 06-08-2022 PDF Download
07-08-2022 To 13-08-2022 PDF Download
14-08-2022 To 20-07-2022 PDF Download
21-08-2022 To 27-08-2022 PDF Download
28-08-2022 To 03-09-2022 PDF Download