કરંટ અફેર્સ – નવેમ્બર 2022

30-10-2022 To 05-11-2022 PDFDownload
06-11-2022 To 12-11-2022 PDFDownload
13-11-2022 To 19-11-2022 PDF Download
20-11-2022 To 26-11-2022 PDF  Download