કરંટ અફેર્સ – ઓક્ટોબર 2022

02-10-2022 To 08-10-2022 PDF Download
09-10-2022 To 15-10-2022 PDF Download 
16-10-2022 To 21-10-2022 PDF Download 
22-10-2022 To 29-10-2022 PDF Download